english language thailand language russian language china language
โทร. (038) 119 080 - 1
logo

thaithani

ch

img_web-1

ตารางกิจกรรม

กิจกรรม                                                      เวลา

1.กิจกรรมวิถีไทย                                   09.30 น. - 17.30 น.

2.บุฟเฟ่ค์ผลไม้                                      10.00 น. - 18.00 น.

3.บุฟเฟ่ต์อาหารขันโตก ( มื้อกลางวัน )     รอบที่ 1. 12.00 น.

   ชมการแสดงวัฒนศิลป์ 4 ภาค               รอบที่ 2. 13.00 น.

4.บุฟเฟต์อาหารขันโตก ( มื้อเย็น )           รอบที่ 1. 17.00 น.

   ชมการแสดงวัฒนศิลป์ 4 ภาค               รอบที่ 2. 18.00 น.

 

                                                             

แผ่นที่สำหรับเที่ยวชม

 
สำหรับลูกค้าที่ เข้าเที่ยวชม ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรม และศิลปะ 
สามารถใช้แผนที่นำเที่ยวของไทธานีฯได้ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่าน
เที่ยวชมอย่างสนุกสนาน และได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน
 
 
 
 
1. ประตูทางเข้า / ห้องขายตั๋ว 2. ลานกิจกรรมวิถีไทย
3. ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 4. ลานประเพณีสงกรานต์
5. ลานประเพณีลอยกระทง 6. สวนผลไม้
7. เรือนไทย ภาคเหนือ 8. เรือนไทย ภาคอีสาน
9. ลานร่มหลวง 10. ห้องกิจกรรมเรียนทำอาหาร
11. พระวิหารจตุรมุข 12. คุ้มขันโตก
13. ห้องน้ำ 14. ไทยธานีซิลค์
15. ร้านกาแฟ 16. จุดนัดพบ
17. ลานจอดรถ